Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. (8 46) 324515, (8 667) 59901

NAMŲ DARBŲ SKYRIMAS

 • Mokiniams namų darbai neskiriami prieš šventines dienas, savaitgalius, atostogas.
 • Namų darbų skyrimą dirbantys mokytojai derina tarpusavyje.
 • Dalykų mokytojai derina ugdymo turinio integraciją, namų darbų skyrimo tikslingumą ir apimtį klasių koncentrų mokytojų susirinkimuose rugsėjo mėnesį;
 • Rekomenduojama per dieną skirti namų darbų:
  3-4 klasių mokiniams iki 1 valandos;
  5-6 klasių mokiniams iki 1,5 valandos;
  7-8 klasių mokiniams iki 2 valandų;
  1-2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami;
  3-4 klasių mokiniams namų darbai neskiriami prieš šventines dienas, savaitgalius, atostogas;
  5-8 klasių mokiniams namų darbai neskiriami prieš šventines dienas, atostogas;
  namų darbai neskiriami žmogaus saugos, dorinio ugdymo, dailės, technologijų, muzikos, kūno kultūros, informacinių technologijų dalykų pamokose.
 • Ilgalaikiuose planuose mokytojai numato pamokos veiklų ir namų darbų užduočių diferencijavimą ir individualizavimą („Mokyklos bendruomenės susitarimai“, 2012 m. birželio 11 d. Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 7).