Atleidimas nuo pamokų

PATVIRTINTA
Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazijos
direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. U1-136

KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ
ATLEIDIMO NUO KŪNO KULTŪROS, ŠOKIO, DAILĖS, MUZIKOS PAMOKŲ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos mokinių atleidimo nuo kūno kultūros, šokio, dailės, muzikos pamokų tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – reglamentuoti atleidimo nuo atitinkamo dalyko pamokų tvarką, pasiekimų įvertinimą.
2. Nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų lankymo gali būti atleidžiami 1-8 progimnazijos klasių mokiniai, besimokantys dailės, choreografijos, muzikos, menų mokyklose, sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigose, turinčiose teisę vykdyti neformalųjį vaikų švietimą (sporto mokyklose), ir baigusieji menų mokyklas.
3. 1-8 klasių mokinių atleidimo nuo pamokų tvarka parengta, vadovaujantis Švietimo ministerijos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos bendraisiais ugdymo planais, Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazijos ugdymo planu.

II SKYRIUS
ATEIDIMO TVARKA

4. Nuo dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros pamokų gali būti atleidžiami 1–8 klasių mokiniai, jei jie mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (ar yra jas baigę) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas.
5. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programomis.
Šių programų turinys turi derėti su bendrųjų programų turiniu.
6. 1–8 klasių mokiniai atleidžiami nuo dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros pamokų, jei pagal tvarkaraštį pamoka yra pirma arba paskutinė.
7. Tėvai (globėjai) klasės auklėtojui pateikia nustatytos formos prašymą (priedas Nr. 1) iki rugsėjo 15 dienos.
8. Atleidžiamų mokinių tėvų (globėjų) prašymus auklėtojai pateikia mokyklos direktoriui iki rugsėjo 15 d. Mokyklos direktorius rengia įsakymą dėl mokinių atleidimo nuo dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros pamokų ir jį tvirtina tvirtinti.
9. Jei mokiniai pagal neformaliojo švietimo programas pradėjo mokytis II pusmečio metu, tėvai gali teikti prašymą dėl atleidimo nuo pamokų II pusmetį pirmąją II pusmečio savaitę.
10. Mokinių tėvų (globėjų) prašymus bei pažymas saugo klasių auklėtojai mokinio byloje iki mokslo metų pabaigos.
11. Už atleistų nuo pamokų mokinių saugumą pirmos ir paskutinės pamokų metu atsako tėvai.
12. Tais atvejais, kai dailės, muzikos, šokio ar kūno kultūros mokiniui pamoka nėra pirma ar paskutinė, mokinys privalo lankyti atitinkamo dalyko pamokas.
13. Mokiniui, atleistam nuo dailės, muzikos ar kūno kultūros pamokų ,,n“ raidės dienyne nėra žymimos. Atleidimai nuo dailės, muzikos ir kūno k. įrašomi skiltyje „Atleidimo dokumentai“.
14. Likus 10 dienų iki pusmečio pabaigos, mokinys privalo dailės, muzikos ar kūno kultūros mokytojui pristatyti pažymą iš savo dailės, muzikos, meno mokyklos mokytojo ar sporto mokyklos trenerio apie užsiėmimų lankomumą ir pasiekimus (priedai Nr. 2, 3, 4).
15. Lankantys meno, muzikos, šokio, sporto mokyklas mokiniai atstovauja mokyklą įvairiuose renginiuose, varžybose. Jei mokinys atsisako atstovauti, mokytojai gali siūlyti atšaukti sprendimą dėl atleidimo nuo privalomų pamokų.

III SKYRIUS
ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMAS

16. Atleistų nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų lankymo mokinių pasiekimai vertinami „įskaityta“/„neįskaityta“. Pažymys gali būti konvertuojamas į dešimtbalę vertinimo sistemą.
17. Jei mokinys be pateisinamosios priežasties laiku nepristato pažymos iš neformaliojo švietimo įstaigos, mokinio pasiekimai vertinami ,,neįsk.“ Direktoriaus įsakymas dėl atleidimo atšaukiamas mokytojo siūlymu.
18. Jei mokinys be pateisinamosios priežasties laiku nepristato pažymos už antrąjį pusmetį, jam skiriami papildomi vasaros darbai.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Su šiuo Aprašu mokinius supažindina klasių auklėtojai iki einamųjų metų rugsėjo 5 d. pasirašytinai.
20. Mokinys, pažeidęs Aprašo reikalavimus, netenka teisės pasinaudoti galimybe būti atleistam nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų lankymo.

____________

Prašymas dėl atleidimo nuo pamokos – priedas Nr. 1 (371 KB)
Pranešimas dėl dailės pasiekimų vertinimo – priedas Nr. 2 (372 KB)
Pranešimas dėl muzikos pasiekimų vertinimo – priedas Nr. 3 (371 KB)
Pranešimas dėl kūno kultūros pasiekimų vertinimo – priedas Nr. 4 (371 KB)
Prašymas dėl leidimo lankyti pamokas – priedas Nr. 5 (364 KB)

Kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę, mūsų svetainėje naudojami slapukai. Sužinoti daugiau

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close