Darbuotojai

Pedagoginiai darbuotojai

Vardas, pavardė Išsilavinimas Dėstomas dalykas Pareigos, kvalifikacinė kategorija
Gražina Pocienė Aukštasis, Leningrado VU, 1989 m., psichologija   Direktorė, I vadybinė kategorija, mokytoja  metodininkė
Vaida Būdvytienė Aukštasis, KU, 1996 m., lietuvių k. ir etnologija Lietuvių kalba Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė
Lina Kuisė Aukštasis, KU, 2002 m., geografija Geografija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva Aukštasis, KU, 2001 m., pradinių klasių mokytoja, soc. pedagogė   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija
Rasa Balčienė Aukštasis, KU, 1997 m., pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Kristina Banienė Aukštasis, VVPI, 1980 m., chemija ir taikomieji darbai Chemija Vyr. mokytoja
Dovilė Beresnevičienė
(Vaiko priežiūros atostogose)
Aukštasis, 2006 m. ŠU, specialusis pedagogas ir logopedas Logopedė Vyr. logopedas
Erika Beriozkinienė Aukštasis, ŠPI, 1991 m., rusų kalba ir literatūra, pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Judita Bivainienė Aukštasis, ŠPI, 1997 m., dailė ir darbai Dailė Mokytoja metodininkė
Ina Bodindorfienė Aukštasis, VVU, 1986 m., rusų k. ir literatūra, KU, 1998 m., etika ir edukologija Rusų kalba Mokytoja metodininkė
Asta Buivydienė Aukštasis, KU, 2000 m., vaikų auklėtojo-pradžios mokyklos mokytoja, tikybos mokytoja Tikyba (1-4 kl.)
Pradinis ugdymas
Vyr. mokytoja
Vilija Buivydienė Aukštasis, ŠPI, 1979 m., ikimokyklinis auklėjimas, KU, 1998 m., etika Etika Vyr. mokytoja
Laura Bukantė Aukštasis, KU, GMMF, 2003 m., informatika. Aukštasis, TSI, 2004 m. dalyko didaktika Informacinės technologijos Mokytoja metodininkė
Daiva Burzdžiūtė Aukštasis, ŠPI, 1988 m., fizika Fizika Vyr. mokytoja
Ilona Černiavskaja Aukštasis, KU, 2010 m., matematika ir informatika Informacinės technologijos
Matematika
Mokytoja metodininkė
Mokytoja
Gintarė Čereškienė Aukštasis, 2010 m. KU, Ekologijos ir aplinkotyros studijos Gamta ir žmogus Mokytoja
Artūras Dargužis Aukštasis, 2005 m., ŠU, muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija Muzika Mokytojas
Romalda Dzikienė Aukštasis, VKKF, 1985 m., kultūros ir švietimo darbuotojų, saviveiklos choro kolektyvo vadovė Muzika Mokytoja metodininkė
Irena Erniulienė Aukštesnysis, Klaipėdos S. Šimkaus aukštesnioji muzikos mokykla, 1976 m., choro dirigentė ir dainavimo mokytoja Muzika Vyr. mokytoja
Elena Frėzienė Aukštasis, VVPI, 1979 m., matematika Matematika Vyr. mokytoja
Nelita Gedminienė Aukštasis, 1985 m., Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Sandra Gedvilienė Aukštasis, ŠPI, 1991 m., pradinių klasių, rusų
kalbos ir literatūros
mokytoja, KU, 1996 m., familistika, edukologijos 
magistras.
Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Gražina Gimbutienė Aukštasis, KAPM, 1997 m., anglų k., KU, 2009 m., anglų filologija Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Birutė Ilginytė Aukštasis, VVPI, 1983 m., istorija ir visuomenės mokslas Istorija Mokytoja metodininkė
Sandra Janciuvienė Aukštesnysis, KAPM, 1999 m., anglų k., aukštasis, KU, 2003 m., edukologija Anglų kalba Vyr. mokytoja
Asta Jaramavičiūtė Aukštasis, KU, 2004 m., filologijos bakalauro kvalifikacijos laipsnis Vokiečių kalba Mokytoja
Inga Jaunienė Aukštesnysis, KAPM, 1997 m., anglų k., aukštasis, KU, 2002 m., edukologija Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Vaida Jokšienė Aukštasis, KU, 2002 m., lietuvių filologija ir režisūra, KU, 2004 m., menotyros magistro kvalif. laispsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija. Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
Lijana Juodžbalytė-Stungevičienė

Aukštasis, 2009 m. KU edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija

Soc. pedagogė Socialinė pedagogė
Dalė Jurkienė Aukštasis, ŠPI, 1989 m., pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Jūratė Karpauskienė

Auštasis, 2014 m. ŠU specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis ir specialiojo pedagogo kvalifikacija

Spec. pedagogė, logopedė  Specialioji pedagogė, logopedė
Aistė Lajauskienė

Aukštasis, ŠU, 2000 m., spec. pedagogė ir logopedė, 2002 m. KU suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, 2004 m. ŠU suteiktas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Spec.pedagogė Spec. pedagogė metodininkė
Jūratė Lipinskienė Aukštasis, ŠPI, 1983 m., pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Ilona Malakauskienė Aukštasis, VPU, 1992 m., kūno kultūra Kūno kultūra Mokytoja ekspertė
Vilma Mažeikienė Aukštasis, VPU, 1992 m., chemija, taikomieji darbai Technologijos Mokytoja metodininkė
Giedra Mickevičienė Aukštasis, VVPI, 1981 m., biologija ir žemės ūkio pagrindai Biologija Mokytoja metodininkė
Milda Mikulienė Aukštasis, KU, 1996 m., vaikystės pedagogika Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
Neringa Mincevičienė Aukštasis, VVU, 1981 m., romanų-germanų k. Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Daiva Monkevičienė Aukštasis, ŠPI, 1994 m., pradinio mokymo pedagogika Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Rasa Ozbinaitė Aukštasis, ŠU, 2017 m., lingvistikos magistro laipsnis, ŠU, 2015, filologijos bakalauro laipsnis Anglų kalba Mokytoja
Edita Paulikaitė Aukštasis, ŠU, 2004 m., anglų k. ir filologija Bibliotekininkė
Anglų kalba
Bibliotekininkė
Vyr. mokytoja
 Rasa Popovienė Aukštasis, 2004 m., KU, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis Matematika Vyr. mokytoja
Virgilijus Rakauskas Aukštasis, VKKF, 1989 m., kultūros ir švietimo darbuotojų, saviveiklos choro kolektyvo vadovas Technologijos,
Akompanuotojas
Mokytojas metodininkas
Greta Rimkutė Aukštasis, 2018 m., LEU, bakalauras, pradinio ugdymo pedagogika Pradinis ugdymas Mokytoja
Aleksandras Ronkus Aukštasis, ŠPI, 1995 m., braižyba, dailė ir darbai Technologijos Mokytojas ekspertas
Jolanta Rupeikienė Aukštasis, ŠPI, 1992 m., pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Antonina Savickienė Aukštasis, VVPI, 1980 m., rusų k. ir literatūra Rusų kalba Mokytoja metodininkė
Vida Sebeckytė Aukštasis, KU, 1993 m., lietuvų k., filologija ir teatrologija, 1995 m. lietuvių filologojos magistras,
2003 m. VGTU vadyba ir verslo administravimas
Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
Laima Steponavičienė Aukštasis, ŠKPPI, 1987 m., ikimokyklinė pedagogika ir psichologija, KU, 2003 m., pradinio mokymo pedagogika Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Irma Stonienė Aukštasis, KU, 1997 m., choreografija Choreografija Mokytoja metodininkė
Gitana Stulpinienė Aukštasis, ŠPI, 1991 m., pradinių klasių mokytoja, KU, 2004 m. Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Dovilė Surdokienė (vaiko priežiūros atostogose)

Aukštasis, 2010 m., KU, muzikos bakalauras, atlikėjo profesinė kvalifikacija; 2012 m. KU, meno pedagogikos magistro profesinė kvalifikacija

Muzika

Vyr. mokytoja
Česlovas Šimkus Aukštasis, VKKI, 1980 m., fizinis auklėjimas Kūno kultūra Vyr. mokytojas
Gražina Šimkuvienė Aukštasis, ŠPI, 1983 m., pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Egidijus Špakauskas Aukštasis, KU, 1998 m., sportiniai šokiai Choreografija Mokytojas metodininkas
Emilija Šulnytė Aukštasis, VVPI, 1974 m., anglų k. Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Dalia Umantaitė-Vaivadienė Aukštasis, 2003 m. KU geografijos magistro
kvalifikacinis laipsnis, 2013 m. KU mokytojo profesinė kvalifikacija
Geografija Mokytoja metodininkė
Mindaugas Urbonas Aukštasis, KU, Lietuvių filologijos bakalauro kvalifiacinis laipsnis, 2015 m. Lietuvių kalba Mokytojas
Gintarė Vaitiekutė Aukštasis, VU, 2012 m. psichologijos bakalauras, 2014 m. psichologijos magistras Psichologė Psichologė
Birutė Vareikienė Aukštasis, VVU, 1985 m., istorija ir visuomenės mokslas Istorija Mokytoja metodininkė
Lina Viltrakienė Aukštasis, VPU, 1992 m., kūno kultūra Kūno kultūra Mokytoja metodininkė
Žibutė Vitkienė Aukštasis, VVPI, 1987 m., lietuvių k. ir literatūra Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
Loreta Vyšniauskienė Aukštasis, VVU, 1979 m., anglų k. Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Audra Znaidauskė Aukštasis, VKKF, 1989 m., lietuvių k. ir literatūra Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
Virgina Žemgulienė Aukštasis, VVPI, 1983 m., matematika Matematika Mokytoja metodininkė
Jurga Žymančiūtė-Brazaitienė
Aukštasis, KU, 2004 m., edukologija Anglų kalba Vyr. mokytoja
Ingrida Žmijauskienė Aukštasis, 2000 m., KU, muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis Muzika Mokytoja metodininkė

 

Nepedagoginiai darbuotojai

Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos
Jolanta Dargienė Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
Marija Aidukonienė Aukštesnysis Valytoja
Aleksandr Balan Nebaigtas vidurinis Kiemsargis
Milda Balan Vidurinis Valytoja
Egidijus Bernadickas Spec. vidurinis Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas
Laima Bložienė Spec. vidurinis Valytoja
Vytautas Budreika Aukštasis Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas
Gintautas Dargis Vidurinis Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas
Ekaterina Glushakova Spec. vidurinis. Valytoja
Laimutė Kvietkienė Spec. vidurinis Rūbininkė-budėtoja
Nora Lukoševičiūtė Aukštasis Duomenų bazės, el. dienyno valdymo priežiūros specialistė,
raštinės administratorė
Teresėlė Malachovskaja Aukštasis Valytoja
Ala Matutienė Vidurinis Kiemsargė
Artūras Putejevas Aukštasis Informacinių komunikacinių technologijų specialistas
Jūratė Rimeikienė Vidurinis Valytoja
Violeta Salienė Vidurinis Valytoja
Kristina Venckienė Aukštasis Dokumentų koordinavimo specialistė, raštinės administratorė
Eugenija Vyšniauskienė Vidurinis Rūbininkė-budėtoja
Marija Zadorožnaja Spec. vidurinis Valytoja, pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto
darbininkė

Kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę, mūsų svetainėje naudojami slapukai. Sužinoti daugiau

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close