Mokinių mokymas namuose

Mokinių mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 (Žin., 2012, Nr. 114-5788), ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.

Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą.

Namie mokomam mokiniui 1-3 klasėse skiriama 9, 4 klasėje – 11, 5-6 klasėse – 12, 7-8 klasėse – 13 savaitinių pamokų.

1-4 kl. mokinį moko vienas pradinių klasių mokytojas, išskyrus anglų kalbą.

5-8 kl. mokinius moko dalykų mokytojai.

Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos direktoriaus įsakymu mokinys gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Prie šių dalykų  elektroniniame dienyne įrašoma ,,atleista“. Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų planą.

Dorinis ugdymas integruojamas į lietuvių kalbą.

Kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę, mūsų svetainėje naudojami slapukai. Sužinoti daugiau

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close