Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. +370 46 324515, +370 611 44070

LAISVOS DARBO VIETOS

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖ

 • Pareigybės grupė – specialistas.
 • Pareigybės lygis – A2.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI SPECIALIAJAM PEDAGOGUI

Specialusis pedagogas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą pagal specialiosios pedagogikos studijų programas arba edukologijos, pedagogikos studijų krypties programas ir specialiojo pedagogo (oligofrenopedagogo) profesinę kvalifikaciją;
 • išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
 • išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su kalbos sutrikimų turinčiais mokiniais, mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 • gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • būti pasitikrinusiam sveikatą (turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą));
 • turėti privalomųjų higienos įgūdžių mokymų pažymėjimą;
 • turėti pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimą, mokėti suteikti pirmąją pagalbą.

SPECIALIOJO PEDAGOGO FUNKCIJOS

Specialusis pedagogas vykdo tokias funkcijas:

 • dalyvauja atliekant pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programai bei įvertinant pažangą progimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose;
 • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko;
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi  galimybes, mokymo ypatumus;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, ugdymo programas, pagal poreikį rengti individualizuotą ugdymo programą;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja šių mokinių ugdymo klausimais;
 • naudoja ugdymo procese mokymo priemones, atsižvelgdamas į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
 • tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;
 • dalyvauja Progimnazijos vaiko gerovės ir kitų progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
 • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
 • šviečia progimnazijos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant progimnazijos veiklos planus (programas);
 • vykdo direktoriaus nustatytus metinius uždavinius;
 • laiku pildo dienyną, kitą dokumentaciją;
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • ne rečiau kaip kartą per ketverius metus tobulina kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje, taip pat tobulina asmenines socialines ir emocines kompetencijas;
 • vykdo specialiojo pedagogo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
 • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio įstaigos direktoriaus pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijomis, neviršijant nustatyto darbo laiko.

ATSAKOMYBĖ

Specialiojo pedagogo atsakingas už:

 • Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Progimnazijos nuostatų, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijų, darbo tvarkos taisyklių, funkcijų laikymąsi;
 • specialios pagalbos teikimo užtikrinimą, kokybišką savo funkcijų vykdymą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka: korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu;
 • emociškai saugios mokymo(si) aplinkos mokykloje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką;
 • patikėto progimnazijos turto naudojimą, saugumą;
 • tvarką ir švarą darbo vietoje.

ATLYGINIMAS

 • nuo 1620 Eur (neatskaičius mokesčių).