Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. +370 46 324515, +370 611 44070

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Specialioji pedagogė Aistė Lajauskienė ugdo 1-4 klasių SUP turinčius mokinius (306 kab.)
El. paštas: aistelajauskiene@versmesprogimnazija.lt

Savaitės dienaDarbo laikasPietų pertraukaKontaktinės valandosNekontaktinės valandos
Pirmadienis7.30-17.5012.00-12.308.00-12.007.30-8.00, 12.30-12.50, 15.50-17.50
Antradienis7.30-17.5011.00-11.308.00-11.007.30-8.00, 11.30-12.50, 14.50-16.50
Trečiadienis8.00-17.509.00-9.308.00-9.00, 9.50-12.50 9.30-9.50, 14.50-17.50
Ketvirtadienis8.00-12.0012.00-12.308.00-12.00-
Penktadienis8.00-16.5011.00-11.308.00-11.0013.50-17.50

Specialiojo ugdymo paskirtis – padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją.
Specialusis ugdymasis yra bendrosios programos pritaikymas, individualizavimas, atsižvelgiant į nustatytus mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ir vadovaujantis pedagoginės psichologinės tarnybos išvadomis ir rekomendacijomis.
Specialusis ugdymasis gali būti nuolatinis ar laikinas. Mokiniui padarius pažangą, specialusis ugdymas gali būti nutrauktas. Specialieji ugdymo(si) poreikiai nėra kliūtis siekti norimo išsilavinimo.
Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikomas mokymosi pasiekimų vertinimas. Taip pat pritaikomas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, kalbų įskaitos, brandos egzaminai.
Specialioji pedagogė atsakinga už kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą.

 

Specialiosios pedagogės funkcijos:
1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms bei įvertina pažangą ugdymo įstaigoje.
2. Bendradarbiaudama su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
3. Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
4. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti programas.
5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir juos konsultuoja specialiojo ugdymo klausimais.
6. Dalyvauja progimnazijos VGK (Vaiko gerovės komisijos) veikloje.