Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. +370 46 324515, +370 611 44070

MOKINIŲ MOKYMASIS NAMUOSE

  • Mokinių mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 (Žin., 2012, Nr. 114-5788), ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.
  • Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą.
  • Namie mokomam mokiniui 1-3 klasėse skiriama 9, 4 klasėje – 11, 5-6 klasėse – 12, 7-8 klasėse – 13 savaitinių pamokų.
  • 1-4 kl. mokinį moko vienas pradinių klasių mokytojas, išskyrus anglų kalbą.
  • 5-8 kl. mokinius moko dalykų mokytojai.
  • Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos direktoriaus įsakymu mokinys gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Prie šių dalykų elektroniniame dienyne įrašoma ,,atleista“. Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų planą.
  • Dorinis ugdymas integruojamas į lietuvių kalbą.