Mokytojų teisės ir pareigos

LR švietimo įstatymas. 49 straipsnis.
Mokytojų teisės ir pareigos

Mokytojų teisės:

 • siūlyti savo individualias programas; pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas;
 • ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
 • būti atestuotiems ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;
 • dalyvauti mokyklos savivaldoje;
 • burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykinius ir metodinius būrelius, aktyviai dalyvauti jų veikloje;
 • nustatyta tvarka gauti mokamas atostogas mokymo priemonėms rengti ir kvalifikacijai tobulinti;
 • atostogauti vasarą ir naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų numatytomis lengvatomis;
 • vertinti mokyklos vadovų ir kolegų vadybinę ir pedagoginę veiklą;
 • dirbti mokytoju pagal programą turi teisę asmuo įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją.

 

Mokytojų pareigos:

 • užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;
 • ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę;
 • laikytis Mokytojo etikos normų ir mokyklos vidaus tvarkos taisyklių;
 • tobulinti savo kvalifikaciją;
 • suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pagal moksleivių siekius ir galimybes individualizuoti ugdymo turinį, laiduojant gerus ugdymosi rezultatus;
 • nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus;
 • sistemingai informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus;
 • formuoti mokinių sveikos gyvensenos, civilinės saugos, saugos darbe bei buityje įgūdžius;
 • pasiruošti pamokoms, papildomojo ugdymo užsiėmimams;
 • analizuoti savo pedagoginę veiklą, vertinti ugdymo rezultatus ir su jais supažindinti moksleivius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), kolegas ir mokyklos vadovus;
 • bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu mokytis vienam iš kito;
 • dalyvauti pasiekimų patikrinimų, egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo komisijose;
 • tobulinti kvalifikaciją ne mažiau kaip 3 dienas per metus ir nustatyta tvarka atestuotis.

Budėjimo tvarkos aprašas (132 KB)

Kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę, mūsų svetainėje naudojami slapukai. Sužinoti daugiau

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close