Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. +370 46 324515, +370 611 44070

MOKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

LR švietimo įstatymas. 49 straipsnis. Mokytojų teisės ir pareigos

 • siūlyti savo individualias programas; pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas;
 • ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
 • būti atestuotiems ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;
 • dalyvauti mokyklos savivaldoje;
 • burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykinius ir metodinius būrelius, aktyviai dalyvauti jų veikloje;
 • nustatyta tvarka gauti mokamas atostogas mokymo priemonėms rengti ir kvalifikacijai tobulinti;
 • atostogauti vasarą ir naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų numatytomis lengvatomis;
 • vertinti mokyklos vadovų ir kolegų vadybinę ir pedagoginę veiklą;
 • dirbti mokytoju pagal programą turi teisę asmuo įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją.
 • užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;
 • ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę;
 • laikytis Mokytojo etikos normų ir mokyklos vidaus tvarkos taisyklių;
 • tobulinti savo kvalifikaciją;
 • suteikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pagal moksleivių siekius ir galimybes individualizuoti ugdymo turinį, laiduojant gerus ugdymosi rezultatus;
 • nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus;
 • sistemingai informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus;
 • formuoti mokinių sveikos gyvensenos, civilinės saugos, saugos darbe bei buityje įgūdžius;
 • pasiruošti pamokoms, papildomojo ugdymo užsiėmimams;
 • analizuoti savo pedagoginę veiklą, vertinti ugdymo rezultatus ir su jais supažindinti moksleivius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), kolegas ir mokyklos vadovus;
 • bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu mokytis vienam iš kito;
 • dalyvauti pasiekimų patikrinimų, egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo komisijose;
 • tobulinti kvalifikaciją ne mažiau kaip 3 dienas per metus ir nustatyta tvarka atestuotis.