Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. +370 46 324515, +370 611 44070

UGDYMO KARJERAI GRUPĖ

Grupės vadovė
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai
Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Eglė Vladičkienė, karjeros konsultantė
Jūratė Karpauskienė, socialinė pedagogė
Ilona Malakauskienė, fizinio ugdymo mokytoja
Daiva Monkevičienė, pradinio ugdymo mokytoja
Edita Paulikaitė, bibliotekininkė
Gintarė Vaitiekutė, psichologė

1. Pagrindinės ugdymo karjerai darbo grupės funkcijos:
1.1. teikti karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros informavimo ir profesinio veiklinimo, karjeros konsultavimo) ir priemones (į(si)vertinimo ir darbo paieškos), mokiniams mokykloje – konsultuoti mokinius ir jų grupes karjeros klausimais, kartu su karjeros konsultantu vesti karjeros kursą ar užsiėmimus, organizuoti profesinio veiklinimo renginius ir kitas priemones mokyklos mastu, teikti karjeros plėtojimui reikalingą informaciją mokiniams ir pan. Šiai veiklai/funkcijai atlikti turėtų būti skiriama ne mažiau kaip 70 proc. darbo laiko;
1.2. koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą savo mokykloje – sudaryti ir vykdyti metinį karjeros paslaugų teikimo planą, koordinuoti šio plano įgyvendinimą, organizuoti darbus ir procesus su kitais mokytojais ir su karjeros paslaugomis susijusiais specialistais padedant jiems integruoti ugdymą karjerai į jų dalykus ir teikti kitas karjeros paslaugas,, organizuoti karjeros paslaugų koordinavimo mokykloje darbo grupės veiklą ir pan.;
1.3. koordinuoti ir vykdyti karjeros paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną savo mokykloje;
1.4. vykdyti ir kitas su karjeros paslaugomis mokykloje susijusias veiklas, jeigu tai reikalinga sklandžiam karjeros paslaugų sistemos funkcionavimui, atitinka karjeros specialisto veiklos esmę ir netrukdo atlikti pagrindinių funkcijų.
2. Mokytojų, klasių auklėtojų ugdymo karjerai funkcijoskarjeros paslaugų srityje:
2.1. integruoja ugdymą karjerai į savo dėstomus dalykus, ugdo karjeros kompetencijas, susijusias su savo dėstomu dalyku; ugdo karjerai svarbias bendrąsias kompetencijas;
2.2. pagal savo veiklos sritį tam tikru mastu prisideda prie karjeros specialistams numatytų veiklų/funkcijų atlikimo;
2.3. padeda, skiria ypatingą dėmesį mokiniams, kurių pasirengimo lygis priimti karjeros sprendimus ir spręsti karjeros problemas yra žemas.